CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

KHÁCH HÀNG

I/ Chính sách:

1.Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website: https://thamyogahcm.com (sau đây gọi chung là “NATURE YOGA’ MAT”).

2.Chính sách này mô tả cách NATURE YOGA’ MAT tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên https://thamyogahcm.com (“Khách hàng”). Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên https://thamyogahcm.com được hiểu là Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính sách được thông báo trên thamyogahcm.com. Cụ thể:

II/ Về việc thu thập thông tin:

1.Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại https://thamyogahcm.com, tùy từng thời điểm, Khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Khách hàng”).

2.Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác, và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. NATURE YOGA’ MAT không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác, hoặc không được cập nhật, hoặc giả mạo.

III/ Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:

1.Thông tin Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và NATURE YOGA’ MAT, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của NATURE YOGA’ MAT.

2.https://thamyogahcm.com được trang bị các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Khách hàng. NATURE YOGA’ MAT cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của thamyogahcm.com. Khi thu thập dữ liệu, thamyogahcm.com thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông tin Khách hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông tin Khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

3.http://thamyogahcm.com không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách hàng trên các website thành phần của https://thamyogahcm.com.

4.Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông tin Khách hàng và truy cập của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc, v.v.. Các Thông tin Khách hàng này sẽ được NATURE YOGA’ MAT lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách hàng đóng tài khoản trên https://thamyogahcm.com. Sau khi thời hạn này kết thúc, NATURE YOGA’ MAT sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông tin Khách hàng của Khách hàng đã đóng tài khoản.